Tag: Avrupa Birliği

Yeni bir büyüme ve sanayileşme politikası tasarlamak gerekiyor

Ülke olarak yine kendi içimize gömüldüğümüz, dünyada neler olup bittiğini göz ardı ettiğimiz bir dönemdeyiz. Bu yüzden hem önümüze gelen fırsatları kaçırıyor hem de yeni risklerle karşı karşıya kalıyoruz.

Devamını okuyun →


Avrupa’nın 2020 Inovasyon’la Kalkınma Stratejisi

Avrupa Konseyi gelecek 10 yılı şekillendirecek AB stratejisini belirlemiştir. Önümüzdeki 10 yılda temel noktalara odaklanan strateji belgesi, eko-inovasyon, dijital gelişimler ve yeni yetenekleri gelecekteki AB gelişimi ve büyümesinin temel taşları olarak tanımlamıştır. Stratejiye göre sağlam ulusal finansmanla desteklenecek yeni gelişimler daha güçlü ve ferah bir Avrupa?nın kapısını açacaktır.

Küresel finansal krize karşı önlem olarak açıklanan bu strateji, Avrupa Birliği liderleri tarafından yüksek işsizlik oranları, zayıf yapısal büyüme ve Avrupa?nın günümüzde karşı karşıya bulunduğu borç krizine karşı yeni bir umut olarak adlandırılmaktadır. Toplu bir hareketle ve daha fazla koordinasyon ile başarıya ulaşması hedeflenmektedir.

Avrupa Liderlerinin kabul ettiği yeni stratejiye göre bu dönemde yeni politikalar kriz yönetiminden ziyade mali sağlamlaştırmaya ve yapısal reformlara odaklanacaktır. Ayrıca liderler stratejinin şu beş temel hedefi doğrultusunda ortak amaçlar geliştirmeyi kabul etmişlerdir:

? İstihdamın desteklenmesi
? İnovasyon ve Ar-Ge?nin koşullarının geliştirilmesi
? AB?nin iklim değişikliği ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi
? Eğitim seviyesinin yükseltilmesi
? Özellikle fakirliğin azaltılması ile Sosyal İçermenin (social inclusion) sağlanması

Bu temel hedefler çerçevesinde Avrupa 2020 Stratejisinin ortaya koyduğu bazı özel hedefler ise şöyledir:

– Ar-Ge koşullarının iyileştirilmesi ve kamu ve özel sektör Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurtiçi hâsıla içerisindeki payının % 1,9?dan % 3?e çıkarılması

– Özellikle genç nüfus, yaşlı çalışanlar, düşük yetenekli işçiler ve yasal göçmenlerin daha iyi entegre olmasını sağlayarak 20-64 yaş arası kadınlar ve erkeklerde % 75 istihdam oranına ulaşılması;

– 1990 seviyelerine göre sera gazı emisyonunun % 20 oranında azaltılması, yenilenebilir kaynakların son enerji tüketimindeki payının % 20?ye çıkarılması ve enerji verimliliğinde % 20 artış sağlanması; 2012 yılında uygun koşullar oluşturulursa ve diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler hedeflere sadık kalırsa bu hedefin % 30?a kadar çıkarılması

– Eğitim seviyesini artırmak için özellikle okuldan ayrılma oranlarının % 10?un altına indirilmesi ve 30-34 yaş aralığındaki yüksek eğitim veya benzeri kurum mezunu kişilerin oranının en az % 40 seviyesine çıkarılması;

– En az 20 milyon kişinin açlık riski ve dışlanma riskinden kurtarılması

Avrupa Birliği üye ülkelerinin Avrupa Komisyonu ile işbirliği içerisinde bu hedeflere ulaşmak için en kısa zamanda hareket etmesi ve ulusal hedefleri ortaya koyması hedeflenmektedir. Ülkelerin başlangıç noktalarına, karar alma mekanizmaları ve yapısal koşullarına göre belirlenecek bu hedefler doğrultusunda atılacak adımlar düzenli olarak takip edilecektir.

Avrupa ve küresel anlamda bütün ülkeleri temel için temel hedefin büyüme olduğunu belirtmiştir. ?Avrupa?da, sürdürülebilir ve kapsamlı bir büyüme sağlam bir finansal yapının üzerine inşa edilmelidir. Mali sağlamlık ve yapısal reform büyüme için kaçınılmazdır. Güven ortamı yaratmak için sağlamlık gereklidir ve güven olmadan da büyüme sağlanamaz. Ve biz de geleceğimizde büyümenin temel noktaları olan eko-inovasyon, dijital ajanda ve yeni yeteneklere odaklanmalıyız. Tam da bunları Avrupa 2020 Stratejisi?nde ortaya koymuş bulunmaktayız? sözleri komisyon tarafından dile getirildi.

Avrupa Konseyi stratejinin ilk adımı olarak Avrupa için dijital ajanda girişimini de hemen devreye sokmuştur. Buna göre liderler tekliflerin sağlam tasarılar olmasına ve tam düzeyde çalışır bir dijital ortak pazarın 2015 yılına kadar çalışır hale gelmesine karar vermişlerdir. Avrupa Konseyi?nin 2010 yılı sonuna kadar diğer girişimleri oluşturması ve dijital ajandanın sürecinin gelişiminin 2011 yılında raporlanması için çağrıda bulunulmuştur.


  • Follow me on FacebookFollow me on TwitterFollow me on InstagramFollow me on Linkedin +Follow me on Google

  • 

    Copyright © 2018 Ufuk KILIÇ Resmi Web Sitesi | Tüm hakları saklıdır.